ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ/ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Το Άρθρο 10(1) του περί Συμβάσεων Νόμου προβλέπει ότι « Συμβάσεις είναι όλες οι συμφωνίες οι οποίες καταρτίζονται με την ελεύθερη συναίνεση μερών ικανών προς το συμβάλλεσθαι, για νόμιμη αντιπαροχή και νόμιμο σκοπό, οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται από το Νόμο αυτό ως άκυρες. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, οι συμβάσεις δύνανται να καταρτίζονται γραπτά, ή προφορικά, ή μερικώς γραπτά και μερικώς προφορικά, ή δύνανται να συνάγονται από τη συμπεριφορά των μερών».

Οι βασικές προϋποθέσεις για την δημιουργία μιας έγκυρης σύμβασης είναι οι ακόλουθες:
 
Η υπόσχεση η οποία αποτελείται από την πρόταση και την αποδοχή όπως ερμηνεύονται οι έννοιες αυτές στο Άρθρο 2(2) του περί Συμβάσεων Νόμου. Για να μετατραπεί μια πρόταση σε υπόσχεση, η αποδοχή πρέπει να είναι απόλυτη και ανεπιφύλακτη ή να εκδηλώθηκε κατά τον συνήθη και εύλογο τρόπο, εκτός αν η πρόταση καθορίζει συγχρόνως και τον τρόπο της αποδοχής.

Η αντιπαροχή όταν με απαίτηση του οφειλέτη, ο δανειστής ή οποιοσδήποτε τρίτος προέβηκε ή προβαίνει ή υπόσχεται να προβεί σε πράξη ή αποχή, η πράξη αυτή ή αποχή καλείται αντιπαροχή για την υπόσχεση. Η αντιπαροχή με άλλα λόγια είναι το αντάλλαγμα, το οποίο είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο μίας σύμβασης. Το αντάλλαγμα δεν χρειάζεται να είναι επαρκές φθάνει να είναι

κάποιας αξίας ή να είναι παραίτηση από δικαίωμα που προνοείται από το Νόμο. Στην Κύπρο, η παρελθούσα αντιπαροχή θεωρείται καλή αντιπαροχή.
Συμφωνία που συνάφθηκε χωρίς αντιπαροχή είναι άκυρη εκτός εάν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 25 και στο Άρθρο 145 του Νόμου.
Η δικαιοπρακτική βούληση είναι η πρόθεση δημιουργίας έννομης σχέσης.

Η ελεύθερη συναίνεση υπάρχει όταν δύο ή περισσότεροι συμφωνούν για το ίδιο πράγμα με την ίδια έννοια. Η συναίνεση θεωρείται ελεύθερη όταν δεν προκαλείται με εξαναγκασμό, ψυχική πίεση, απάτη, ψευδή παράσταση ή πλάνη. Όπου η συναίνεση ενός προσώπου παρασχέθηκε συνεπεία ενός εκ των πιο πάνω παραγόντων, η σύμβαση είναι ακυρώσιμη κατ’εκλογή του μέρους του οποίου η συναίνεση παρασχέθηκε με τον τρόπο αυτό ή μπορεί να εμμείνει στην

εκπλήρωση της σύμβασης και να ζητήσει αποζημιώσεις ή και τα δύο.
Η ικανότητα των συμβαλλόμενων μερών προς το συμβάλλεσθαι: Ικανός προς το συμβάλλεσθαι είναι όποιος έχει σώες τις φρένες κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης και δεν στερείται της ικανότητας του συμβάλλεσθαι.
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
 
Υπάρχουν ουσιαστικά 3 κύριες θεραπείες σε περίπτωση παράβασης ή μη εκπλήρωσης μιας σύμβασης:
 
(1) Αποζημιώσεις, (2) Ειδική Εκτέλεση, (3) Διάταγμα.
 
Στα συμβόλαια και στις συμφωνίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: τα Ενοικιαστήρια συμβόλαια, τα Γραμμάτια, τα Πληρεξούσια και Διάφορες εγγράφους συμφωνίες

© 2024, Law Firm Giorgoula Stylianou LLC. All rights reserved.