ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Για να συστήσετε μία επιχειρηματική οντότητα θα πρέπει να υποβάλετε τα κατάλληλα νόμιμα έγγραφα και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο επιχείρησης που θέλετε να δημιουργήσετε. 

Η διαδικασία εγγραφής εταιρείας στην Κύπρο είναι πιο απλοποιημένη και ταχεία σε σχέση με τις πλύστες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο είναι απαραίτητη η δέουσα επιμέλεια πριν από την εγγραφή.

Η δημιουργία επιχειρηματικής οντότητας προϋποθέτει την έγκριση του επιθυμητού ονόματος της εταιρείας και άλλες υποχρεώσεις (έγγραφα: Ιδρυτικό Έγγραφο, Καταστατικό- Κανόνες Ρύθμισης της λειτουργίας της εταιρείας, Κατά Νόμο Δήλωση Συμμόρφωσης ΗΕ1, Διεύθυνση Εγγραφής Γραφείου ΗΕ2, Διευθυντής και Γραμματέας ΗΕ3) για να υποβληθούν στον Έφορο Εταιρειών.

Σύσταση εταιρείων

Σύσταση σωματείων, συντεχνιών, άλλων οργανισμών

Επαναφορά εταιρειών

Πνευματικά δικαιώματα

Εμπορικό σήμα

Εργασιακές συμβάσεις

Μετατροπές εταιρειών

© 2024, Law Firm Giorgoula Stylianou LLC. All rights reserved.